Beleggingsbeleid & duurzaamheidsrisico’s

Algemeen

Per 10 maart 2021 is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) in werking getreden. Op grond van deze verordening dienen ondernemingen zoals Ambassador Vermogensbeheer transparant te maken in hoeverre zij in hun beleggingsbeleid en bij hun dienstverlening aan cliënten rekening houden met duurzaamheidscriteria. Dit ziet op onderwerpen als ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

Graag informeren wij u over hoe wij met de SFDR omgaan en wat dit concreet betekent voor de dienstverlening aan u.

Hoewel wij een meer duurzame samenleving ondersteunen, richten wij ons niet specifiek op duurzaamheid of duurzaam beleggen. Wij bieden daarom ook geen dienstverlening of producten aan die zich specifiek richten op duurzame beleggingen of een expliciete duurzaamheidsdoelstelling hebben.

Hieronder leggen wij uit hoe wij omgaan met duurzaamheidsrisico’s en mogelijke negatieve effecten op duurzaamheid.

Duurzaamheidsrisico’s

Een duurzaamheidsrisico is het risico dat een belegging minder waard wordt als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van duurzaamheid.

Bij zulke gebeurtenissen of omstandigheden kunt u bijvoorbeeld denken aan klimaatverandering of mensenrechtencontroverses. Die kunnen een negatief effect hebben op de waarde van beleggingen. Een duurzaamheidsrisico kan bijvoorbeeld ontstaan als er in een periode van langdurige droogte extreme waterschaarste ontstaat en een onderneming als gevolg hiervan niet of gedeeltelijk kan functioneren, waardoor een belegging in de onderneming minder waard wordt.

Ambassador is een zogenoemde ‘value belegger’ waarbij beleggingen worden geselecteerd op basis van de onderwaardering die Ambassador ziet.

Bij het selecteren van beleggingen houden we rekening met alle relevante risico’s van een belegging. Duurzaamheidsrisico’s kunnen hier ook onder vallen. Daarom houden we – waar relevant en mogelijk – ook rekening met eventuele duurzaamheidsrisico’s.

Meer in het bijzonder kiest Ambassador er bij de selectie van haar beleggingen voor om niet te beleggen in producenten van wapens die verboden zijn volgens internationale verdragen die Nederland heeft ondertekend. Het gaat hier om bedrijven die betrokken zijn bij het maken van clusterbommen, anti-persoons(land)mijnen en chemische en biologische wapens. We beleggen ook niet in tabaksfabrikanten en bedrijven die betrokken zijn bij de productie van (belangrijke onderdelen van) kernwapens. Eveneens zullen we niet beleggen in bedrijven waarvan bekend is dat ze gebruik maken van kinderarbeid en ook de seksindustrie sluiten we uit. Tenslotte beleggen we niet (langer) in staatsobligaties van een land wanneer de VN of de Europese Unie een land straft met een bindend wapenembargo.

Buiten deze uitsluitingen houdt Ambassador in haar beleggingsbeleid niet expliciet of nadrukkelijk rekening met duurzaamheidsaspecten bij de ondernemingen waarin mogelijk kan worden belegd. Niet uit te sluiten valt echter dat Ambassador besluit niet in een bepaalde onderneming te beleggen wanneer aan de betreffende onderneming dermate grote duurzaamheidsrisico’s kleven dat dit de waarde van de onderneming en daarmee het rendement van de effecten van de onderneming substantieel in negatieve zin kan beïnvloeden. .

Verder is Ambassador terughoudend om te beleggen in bedrijven die de rechten van minderheidsaandeelhouders negeren of er blijk van geven hier erg los mee om te gaan, dan wel het bedrijf gebruiken voor eigen gewin van management of grootaandeelhouder (dit is wat ons betreft de ‘G’ in ESG).

Negatieve effecten op duurzaamheid

Duurzaamheidsfactoren zijn bijvoorbeeld ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping. Hiervoor is toegelicht dat zulke factoren van invloed kunnen zijn op (de waarde van) beleggingen. Andersom kunnen beleggingen echter ook van invloed zijn op duurzaamheidsfactoren. Zo levert een belegging in fossiele brandstoffen meer milieuschade op dan een belegging in groene energie.

Op dit moment houden wij in ons beleggingsproces geen rekening met de mogelijke negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren. Dit betekent dat wij bij de selectie van beleggingen in ondernemingen niet bekijken in hoeverre de activiteiten van een onderneming negatieve effecten kunnen hebben op duurzaamheidsfactoren.

De reden hiervoor is dat er op dit moment onvoldoende betrouwbare data beschikbaar is om de mogelijke negatieve effecten van beleggingen ten aanzien van duurzaamheid vast te kunnen stellen. Waar gedetailleerde data wel beschikbaar is, is het verkrijgen hiervan bovendien vaak duur en kost de analyse ervan de nodige tijd.

Al met al menen wij daarom dat de kosten van het betrekken van zulke effecten in het beleggingsproces vooralsnog niet opwegen tegen de te verwachten baten.

Wel overwegen wij om in de toekomst zulke negatieve effecten in ons beleggingsproces te integreren. Dit zal afhangen van wanneer er in de markt kwalitatief goede en betrouwbare data over duurzaamheid beschikbaar zal zijn. Wij zullen de ontwikkelingen op dit gebied volgen en u informeren zodra wij de negatieve effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren zullen meewegen in ons beleggingsproces.

 

'Risk comes from not knowing what you're doing'

-Warren Buffett-

Ontvang het gratis Kennismakingspakket


Lees meer over onze beleggingstips.

Lees meer